7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  | NTS
01 Admin Post
NTS 17 June 2024 | 1541
7351 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”

22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7351 sayılı Kanun’da yer alan bazı düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir:

1. Kanun’un 15’inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesine eklenen hükümler gereğince; ihracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlar ile sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim yapan kurumların üretimden elde ettikleri kazançları için 2022 yılından itibaren kurumlar vergisinin 1 puan indirimli uygulanması düzenlenmiştir. (Ürettiği ürünleri ihraç eden kurumlar için mükerrer indirim uygulanmayacaktır)

 

2. Mevcut düzenleme uyarınca, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları kurumlar vergisinden istisnadır. 7351 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesine eklenen hükümler gereğince; tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kar payları (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kar payları hariç) da kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

 

3. 7351 sayılı Kanun’un 2’inci maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesine eklenen hüküm gereğince; vergi iadesine ilişkin açılan davalarda, dava konusu tutarın %50’si kadar teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararının verilemeyeceği düzenlenmiştir.

 

4. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde belirli bir süre bulunmuş katılımcılara, sistemden ayrılmadan, kısmi ödeme yapılabileceği düzenlenmiştir.

 

5. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde halen %25 olan devlet katkısı %30’a çıkarılmıştır.

Kanunun tamamına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm adresinden ulaşabilirsiniz.

 

25 YILLIK DENEYİM

Profesyonel Destek Talepleriniz İçin

+90 850 305 10 62