KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Oran ve Kapsamında Yapılan Değişiklikler | NTS
01 Admin Post
NTS 01 Ocak 1970 | 357
KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Oran ve Kapsamında Yapılan Değişiklikler

KDV Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle kısmı tevkifat uygulamasında 1 Mart 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmıştır.

- Belirlenmiş alıcıların kapsamına sigorta ve reasürans şirketleri, sendikalar ve üst kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve mobil elektronik haberleşme işletmecileri eklendi.

- Yapım İşleri  ile  Bu  İşlerle  Birlikte  İfa  Edilen  Mühendislik-Mimarlık  ve  Etüt-Proje Hizmetlerinde tevkifat oranı 3/10’dan, 4/10’a çıkarıldı. Belirlenmiş alıcılar dışındaki KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri tevkifat kapsamına alındı.

- Belirlenmiş alıcılara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından yapılan tevkifat oranı 5/10’dan (7/10) orana çıkarıldı.

- KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan fason tekstil ve konfeksiyon işleri, fason  çanta  ve  ayakkabı  dikim  işleri  ile  fason iş  yaptıracak  olanlara,  fason  iş yapacak işletmeleri ve fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları temin  etmek  suretiyle  aracılık  hizmeti  aracılık  hizmetlerinde,  alıcılar  tarafından (5/10) oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 7/10’a çıkarıldı.

- KDV  mükellefleri  ile  belirlenmiş  alıcılara  yapılan  Temizlik,  Çevre  ve  Bahçe Bakım Hizmetlerinde 7/10) oranında yapılan KDV tevkifatı oranı 9/10’a çıkarıldı.

- KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara yapılan yük taşımacılığı hizmeti tevkifat kapsamına alındı.  Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

- Baskı  ve  basım  hizmetlerinde  alıcılar  tarafından  (5/10)  oranında  yapılan  KDV tevkifatı oranı 7/10’a çıkarıldı.

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlara ilave olarak döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla  kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları da  ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında  söz  konusu  alıcılar  tarafından  (5/10)  oranında  KDV  tevkifatı uygulayacaklardır.

- Ticari Reklam Hizmetleri tevkifat kapsamına alındı.  KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara  yapılan  reklam  hizmeti  alımlarında  (3/10)  oranında  KDV  tevkifatı uygulanacaktır.

- KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüneyapılan ve Tebliğde  özel  olarak  belirlenmeyen  diğer  bütün  teslimlerde  (su,  elektrik,  gaz, ısıtma, soğutma  ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

- Kamu  özel  iş  birliği  modeli  ile yaptırılan  sağlık  tesislerine  ilişkin  işletme döneminde sunulan hizmetlerde tevkifat uygulamasında“3/10” ibareleri “4/10” olarak, “7/10” ibaresi “9/10” olarak değiştirildi.

- İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmazken yapılan düzenleme ile zorunlu hale getirildi.

- Tebliğde yer alan bazı örnekler değiştirildi.

25 YILLIK DENEYİM

Profesyonel Destek Talepleriniz İçin

+90 850 305 10 62