7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. | NTS
01 Admin Post
NTS 01 Ocak 1970 | 413
7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1. Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması

 

Genel olarak, 30 Nisan 2021 öncesi dönemlere ait; vergiler, SGK ödemeleri, idari para cezaları, İl Özel İdaresi ve Belediye ödemeleri, YİKOB ödemeleri ile oda aidatları yapılandırma kapsamındadır.


Kesinleşmiş alacakların yapılandırılmasında;

 • Vergi aslında herhangi bir indirim öngörülmemektedir.
 • Vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar uygulanacaktır.
 • Peşin Ödeme halinde, Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenen tutarın %90’ı indirilecektir. (İlk iki taksitte ödenirse indirim oranı %50 olacaktır)
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir. 

2. Kesinleşmemiş Alacakların Yapılandırılması

9 Haziran 2021 tarihi itibariyle;

 • İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış olan veya dava açma süresi henüz geçmemiş olan tarhiyatlar,
 • İstinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş tarhiyatlar
 • Uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş olan tarhiyatlar

bu kapsamdadır. Buna göre;

 • Vergi aslının yarısının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • Vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine, tahsilinden vazgeçilmeyen vergi aslı üzerinden Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar uygulanacaktır.
 • Peşin Ödeme halinde, Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenen tutarın %90’ı indirilecektir. (İlk iki taksitte ödenirse indirim oranı %50 olacaktır)
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %75’inin tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • Kesinleşmemiş alacak hakkında vergi mahkemesi tarafından karar verilmişse ve istinaf ve temyiz aşamaları devam ediyorsa son yargı merci kararına göre farklı indirim oranları uygulanacaktır.

3. İnceleme/Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergiler
 

9 Haziran 2021 tarihi itibariyle tamamlanmamış incelemelerin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler ile kesilecek cezalar bu kapsamdadır. Buna göre;

 • Vergi aslının yarısının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • Vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine, tahsilinden vazgeçilmeyen vergi aslı üzerinden Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar uygulanacaktır.
 • Peşin Ödeme halinde, Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenen tutarın %90’ı indirilecektir. (İlk iki taksitte ödenirse indirim oranı %50 olacaktır)
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %75’inin tahsilinden vazgeçilmektedir.

 
NOT: 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle devam eden incelemelerin kapsadığı dönem ve vergi türleri için matrah/vergi artımında bulunursa ve inceleme 02.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmazsa, bu incelemelere devam edilmeyecektir.


4. Matrah ve Vergi Artırımı
 

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için matrah ve vergi artırımı öngörülmüştür.

Gelir ve kurumlar vergisi için artırılan matrahlar %20 oranında vergilendirilecek ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi alınmayacaktır. Belli şartların sağlanması halinde, vergi oranı %15 olarak uygulanabilecektir.

Artırılan dönem ve vergi türleri ile ilgili olarak vergi incelemesi yapılamayacaktır. 9 Haziran 2021 tarihinden önce başlamış ve bu tarih itibariyle devam eden incelemeler ile ilgili olarak artırımda bulunulması halinde, bu incelemelere 02.08.2021 tarihine kadar devam edilebilecektir. 02.08.2021 tarihi itibariyle tamamlanmayan incelemelerle ilgili olarak bir vergi tarhı veya ceza uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinin b fıkrasında yer alan fiilleri işleyenler matrah ver vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacaklardır. (defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler)


5. Taşınmazlar ile Diğer ATİK Değerlerinin Güncellenmesi  

 • Taşınmazlar ile diğer iktisadi kıymetlerin (ATİK), değeri Yİ-ÜFE endeksine göre artırılabilecektir.
 • Artırılan net aktif değeri üzerinden %2 vergi ödenecektir.
 • İktisadi kıymetin satışı halinde maliyet bedeli olarak artırılan tutar esas alınacaktır.
 • Amortisman, artırılan net aktif değerine göre ayrılacaktır.
 • Artırılan net aktif değeri karşılığı olarak pasifte, özkaynakların altında, özel bir fon hesabı oluşturulacaktır.

6. Stok Affı

 • İşletmelerde mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia tespit edilecek rayiç bedel ile defterlere kaydedilebilecektir.
 • Beyan edilen emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanacak ve ödenecektir. Ödenen bu KDV, genel esaslara göre indirim ve iadeye konu olabilecektir.
 • Beyan edilen emtia karşılığı olarak pasifte bir fon hesabı oluşturulacaktır. Bu fonun ortaklara dağıtımında vergi kesintisi uygulanmayacağı gibi ortaklar tarafından da gelir vergisine tabi tutulmayacaktır.

7. Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Kayda Alınması

 • İşletmelerde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan makine, teçhizat ve demirbaşlar beyan edilecek rayiç bedel ile defterlere kaydedilebilecektir.
 • Beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanacak ve ödenecektir. Ödenen bu KDV’nin indirimi mümkün değildir.
 • Kaydedilen makine, teçhizat ve demirbaş için ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunacaktır.

8. Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar

 • 31.12.2020 tarihli bilançolarda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklar cari hesaplarının net borç bakiyesi %3 oranında bir vergi ödenmek suretiyle düzeltilebilecektir.

Resmi Gazeteye Ulaşmak İçin Tıklayınız

25 YILLIK DENEYİM

Profesyonel Destek Talepleriniz İçin

+90 850 305 10 62